Riggerkurs Modul O 2.2 og O-3.2

Riggerkurs er for personell som skal operere taljer/løfteutstyr opphengt i usertifisert struktur (bjelke / padeye) og som skal bruksattestere midlertidig opphengte løfteinnretninger. Kurset vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner og benytter slikt utstyr på land.

Forkunnskap: Modul O 1.1 (24 timer) HMS og stroppekurs.

Riggerkurs pris:

Modul O 2.2 (16 timer teori) Fallsikring og enkle løfteinnretninger. kr 5600,- Denne modulen kan tilbys som undervisning via Skype.
Modul O 3.2 (32 timer) Rigging Kr 8900.- Læretiltaket har en 10 / 90 fordeling mellom teori og praksis, slik at det bare er litt supplerende teori, resten er praktisk rigging.

Prisene inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Målsetting med læretiltaket:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Opplæringen skal gi kursdeltakerne god innsikt i prinsippene for riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeroperasjoner unngås.

Hva gjør en rigger: Bruker og sammenstiller løfteutstyr og manuelle vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last.

Riggerkurs Modul O-3.2 image

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en praktisk prøve som skal sikre at kursdeltakerne har tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper. Gruppa skal løse en praktisk oppgave som legger vekt på følgende:

• Planlegging og gjennomføring av en bestemt riggeroperasjon.
• Riktig bruk av ulike løfteredskap ved gitt riggeroperasjon.
• Riktig bruk av personlig verneutstyr.
• Riktig sikring av arbeidsområde.

Arbeidsmåter:

Undervisningen / praktisk rigging gjennomføres i spesialbygd stålrigg. Det benyttes jekketaljer, klokketaljer, skruvklyper, clamps, løfteredskaper og struktur for å løfte og forflytte objektene både horisontalt og vertikalt i riggen. Det settes av god tid for diskusjon og evaluering av hver deloppgave som utføres.

Riggerkurs Modul O-3.2

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

HOVEDMÅL:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

DELMÅL: Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av riggutstyr, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
2. Kunne forklare hovedprinsipper for konstruksjon, funksjon og virkemåte på ulike typer riggutstyr.
3. Ha forståelse for viktigheten av å vedlikeholde riggutstyr.

4. Kunne redegjøre for hvordan ulikt riggutstyr skal anvendes og festes riktig, og hvilke belastninger riggutstyr og konstruksjon blir utsatt for (spenn og bjelketyper).
5. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsbestemmelser for bruk av riggutstyr, og angi hvilke forholdsregler som må tas for at rigger skal kunne verne seg selv, materiellet og annet personell mot ulykker.
6. Kunne forklare viktige kontrollpunkter for riggutstyr før, under og etter bruk.

7. Kunne forklare funksjon og virkemåte for overlastsikkerhetsutstyr som er montert på håndtaljer.
8. Kunne redegjøre for reglene vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.
9. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. konstruksjon og bruk av riggutstyr.

10. Kunne vise riktig bruk av fallsikringsutstyr i riggeroperasjoner.
11. Kunne vurdere egen og andres plassering under riggeroperasjoner.
12. Kunne vise riktig bruk av barrierer / sperremateriell under riggeroperasjoner.

13. Kjenne til forskjellen på primær og sekundærstruktur.
14. Kjenne til hvilket personell som kan kontaktes dersom det er tvil om bjelkekapasiteter.