Maskinførerbevis / Anleggsmaskinfører – kurs

Anleggsmaskinførerbevis Modul 2.1 og 3.1

Maskinførerkurs fører til anleggsførerbevis

Gjelder for alle som skal bli operatør / fører av hjullaster, anleggs dumper, gravemaskin, veihøvel, doser og gravelaster.

Forkunnskap: Gjennomført og bestått grunnleggende modul 1.1 (HMS) Dette kurset varer i 3 år!

Maskinførerbevis kursmodul 2.1: Kr 5600,- Modul 3.1, kr 2000,- pr. maskinklasse < Prisen inkluderer gebyr for utstedelse av maskinførerbevis og læremateriell. Målsetting med maskinføreropplæringen:

Gi førere av anleggsmaskiner en teoretisk grunnopplæring slik at de blir satt i stand til å utføre enkle risikovurderinger. Videre skal opplæringen gi operatøren / føreren praktisk forståelse for anleggsmaskinens muligheter og begrensninger, slik at vedkommende kan starte på mengdetreningen på minimum 32 timer i modul 4.1. Modul 4.1 (mengdetreningen) kan gjennomføres med fadderordning i en bedrift med godkjent fadder eller ved vårt kurssenter. Maskinførerbevis dokumenterer tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter som maskinfører.

Maskinførerbevis regler tilsier at det minimum skal være gjennomført 32t på hver maskinklasse og dokumentert i egen timelogg, så skal det avholdes en avsluttende praktisk prøve (utsjekk) med sensor fra sertifisert opplæringsvirksomhet.

Mengdetrening / praktisk kjøring Modul 4.1

Vi arrangerer også praksis kurs etter gjennomført grunnleggende teoriopplæring. Etter denne mengdetreningen i ca en uke og bestått avsluttende praktisk prøve avslutter du med maskinførerbevis i en eller flere klasser og kan gå rett ut i jobb og praktisere videre som FERSK maskinfører.

Estimert pris på praksiskurs som fører frem til maskinførerbevis for 1 maskin klasse kr 18500,- for 2 maskin klasser kr 29300,- Pris etter avtale for tre eller flere maskin klasser. Dette inkluderer innleie av maskiner, drivstoff, instruktør, gebyrer til kompetansebevis og avsluttende praktisk prøve.

Praktisk gjennomføring består av varierte oppgaver som graving av grøfter, planering, førstelinjers vedlikehold, opplasting av grus og steinmasser, løfteoperasjoner med fritthengende last, bruk av kranarmer og løfteutstyr med kjettingsling, fiberstropper og andre løse løfteredskaper.

Prisen vil kunne variere noe i forhold til variabel pris på maskin innleie.

Maskinførerbevis / Anleggsmaskinfører Kurs image

Vurdering etter endt opplæring:

Maskinførerkurset avsluttes med en test / prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på maskinførerkurset har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 35 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1 time til prøven. Tillatte hjelpemidler er skrive / tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom å demonstrere konstruksjon, virkemåte og oppbygning ved hjelp av gode modeller av masseforflytningsmaskiner samt ha tilgang til maskiner i undervisningen. Geoteknikk og anleggsteknikk er sentrale fagområder som blir belyst. Det blir anledning å øve på kjøreteknikk på masseforflytningsmaskiner i løpet av kursets praktiske del modul 3.

Maskinførerbevis / Anleggsmaskinfører Kurs

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige kurs og læretiltak i kurssentret innen kran & løft og materialhåndtering. Vi gjennomfører avsluttende prøver/eksamen via Multitest (uavhengig prøving). Ved ikke bestått prøve vil gjennomføring av ny prøve koste kr 950,- pr prøve. Etter gjennomført praktisk kjøring i bedrift skal det avholdes avsluttende PRAKTISK prøve/UTSJEKK. Vi har satt en fastpris på kr 1800,- pr utsjekk/stk. Tilkjøringer vil tilkomme.
Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.
Hovedmålet vårt er økt risikobevissthet hos kursdeltakeren etter endt kurs.

Her er litt mere info om hva du lærer på maskinførerkurset.

HOVEDMÅL: Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av anleggsmaskin, slik at ulykker ved bruk unngås.

DELMÅL: Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved bruk av masseforflyttingsmaskiner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan ulykker kan forebygges.
2. Kunne forklare konstruksjonsprinsipper, funksjon og virkemåte for hovedtypene av masseforflyttingsmaskiner.
3. Ha forståelse for viktigheten av å vedlikeholde masseforflyttingsmaskiner.

4. Kunne redegjøre for hvordan masseforflyttingsmaskiner skal brukes og betjenes riktig.
5. Kunne regler og forholdsregler for bruk av masseforflyttingsmaskiner i nærheten av høgspentledninger / kabler.
6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter som er relatert til de arbeider som utføres med masseforflyttingsmaskiner.

7. Kunne krav gitt i ”Forskrift om graving og avstiving av grøfter”, samt viktige geotekniske prinsipper
8. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsbestemmelser for føring av masseforflyttingsmaskiner, og angi hvilke forholdsregler som må tas for at føreren skal kunne verne seg selv, omgivelsene og annet personell mot ulykker.
9. Kunne forklare viktige kontrollpunkter for masseforflyttingsmaskiner før, under og etter bruk.

10. Forstå prinsippene for stabilitet på masseforflyttingsmaskiner, samt ha kunnskap om veltefaren ved bruk.
11. Kunne redegjøre for hvilke krav som stilles når masseforflytningsmaskin brukes til løft.
12. Kunne redegjøre for hvilke krav som stilles til løfteredskap og riktig bruk av ulike løfteredskap.

13. Kunne redegjøre for riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løft.
14. Kunne redegjøre for hvorfor og hvordan masseforflyttingsmaskiner sertifiseres og kontrolleres av sakkyndig virksomhet.
15. Kunne redegjøre for hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før masseforflyttingsmaskiner tas i bruk.

16. Kjenne til hvilket regelverk som gjelder vedr. konstruksjon og bruk av masseforflyttingsmaskiner.
17. Kunne redegjøre for aktuelle bestemmelser i førerkortforskriften som gjelder masseforflyttingsmaskiner.
18. Kunne forklare funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på masseforflyttingsmaskiner.

19. Kunne vise viktige kontrollpunkter før, under og etter bruk.
20. Kjenne til de viktigste bruksområdene for aktuell masseforflyttingsmaskin.
21. Kunne bruke ulike betjeningsinnretninger for aktuell masseforflyttingsmaskin.

22. Kunne vise hvordan hovedtypene av masseforflyttingsmaskiner skal stilles opp og betjenes riktig og sikkert.
23. Kjenne til arbeidsområdene til aktuell massforflyttingsmaskin og vite hvilke forholdsregler som gjelder for faresoner og stabilitet.
24. Kunne utføre løfting av last på en sikker måte og kjenne til krav vedr. slangebruddsventil.

25. Kunne bruke løfteredskap på en sikker måte mht valg, brukskontroll og anhukning.
26. Kunne forklare prinsipper for montering, og sikker bruk av ekstrautstyr på aktuelle masseforflyttingsmaskiner.
27. Kunne forklare hvordan masseforflyttingsmaskiner skal sikres under transport.