KONTROLLØRKURS  G7

(Motoriserte taljer og vinsjer)

Kompetansegivende kurs for de som skal jobbe som kontrollører i sakkyndig virksomhet og personell som har ansvar for vedlikehold, innkjøp og reparasjoner av elektrotaljer, lufttaljer, vinsjer, veggsvingkraner og søylesvingkraner.

Forkunnskap: Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper men det vil være en ubetinget fordel å ha jobbet med eller ha kjennskap til en del av det løfteutstyret som blir gjennomgått.

Pris på læretiltaket: Kr 12500.- Prisen inkluderer gebyrer, utstedelse av dokumentasjon og læremateriell.  På web kursene vil det tilkomme en eksamensavgift på kr 5000.- som skal dekke sensor(er), frakt av eksamens objekter, leie av nødvendig eksamens lokale og testutstyr. Kursdeltaker betaler retur av objekter til bruk i undervisningen.

Varighet: 24 timer à 45 min undervisning. (Gjennomføres på 3 dager) NB! Vi gjennomfører også repetisjonskurs / forenklede kurs på 1 dag.

Målsetting med læretiltaket:

Hensikten med læretiltaket er å gi relevant teoretisk og praktisk opplæring til personell som skal bli løfteutstyrskontrollører eller andre som ønsker å øke kunnskapsnivået, eks. personell som har lederfunksjon eller ansvar for vedlikehold / reparasjoner og innkjøp.

Sakkyndig personell og løfteutstyrskontrollører utfører et viktig arbeid som har stor betydning for sikkerheten ved løfteoperasjoner og riggeroperasjoner.

KONTROLLØRKURS KONTROLLGRUPPE G 7 image

  NYHET! Ta dette kurset via Skype!

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en teoretisk prøve og en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter. Instruktørene som underviser på de forskjellige læretiltakene har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Avsluttende teoretisk prøve er inndelt i en del med bruk av hjelpemidler og en del uten hjelpemidler. Avsluttende praktisk prøve gjennomføres ved at hver deltaker skal gjennomføre en praktisk kontroll på  forskjellige løfteinnretninger.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres med riktig fordeling mellom teori og praktiske øvinger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Kurssentret har flere talje stasjoner hvor kursdeltakerne får kontrollere taljer med et variert antall feil slik at undervisningen blir mest mulig relevant og slik at kursdeltakeren får god trening i observasjonsteknikk.

Vi vektlegger også sluttevalueringen som blir gjort etter hver kontroll, det vil si kursdeltakerens evne til å vurdere om løfteinnretningen kan brukes trygt et år fremover.  Oppbygging, merking, sertifisering, bruk, vedlikehold, lagring, kontroll, reparasjon og kasseringsregler er sentrale temaer under kurset.

Kontrollørkurs G7

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

1. Kunne gjøre rede for aktuelle standarder som gjelder for motoriserte taljer og vinsjer.
2. Viktigheten av korrekt valg av ståltau og tiltrekking av ståltauklemmer.
3. Sertifiseringsregler.

4. Kontrollprosedyrer / bruk av sjekklister.
5. Utfylling av sertifikatformularer.
6. Kunne forklare riktig bruk av relevante måleinstrumenter og forklare feiltoleranser i måleteknikk.

7. Kunne gjøre rede for relevante NDT metoder.
8. Kunne forklare enkle reparasjons metoder og reparasjonsprosedyrer på deformerte stålkonstruksjoner.
9. Kunne foreta riktig kontroll og justering av bremser.

10. Kunne foreta riktig kontroll og justering av overlastvern.
11. Kunne foreta lastprøve som et ledd i sluttevalueringen av løfteinnretningen.
12. Kunne forklare konstruksjon, oppbygning og virkemåte for forskjellige typer taljer og vinsjer.

13 . Kunne forklare sammenhengen mellom kraft, arm og moment på eks. søylesvingkraner.
14. Kunne forklare sammenhengen mellom strøm, spenning og effekt i trefasemotorer.
15 . Ha forståelse for luft som energikilde og kunne forklare sammenhengen mellom trykk, areal og kraft i luftoperert løfteutstyr.
16. Kjenne til hvor i forskriftene kravet om periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr er hjemlet.